AUDIO EBOOK: AMBILLAH AQIDAHMU DARI AL- QUR’AN DAN AS-SUNNAH YANG SHAHIH YANG DIPAHAMI SAHABAT- KITAB KHUD 'AQIIDATUK MINAL KITAABI WAS-SUNNAH

Judul Ebook: AUDIO EBOOK: AMBILLAH AQIDAHMU DARI AL- QUR’AN DAN AS-SUNNAH  YANG SHAHIH YANG DIPAHAMI SAHABAT- KITAB KHUD 'AQIIDATUK MINAL KITAABI WAS-SUNNAH

Penulis  : Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu –rahimahullah-
Pengisi Suara Audiobook: Abdurahman Baharudin wahid (Admin IMU) 
Cara Download Isi BUKU :  Klik judul masing-masing
 1. Pengantar oleh Sameh Strauch
 2. Muqaddimah oleh Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah
 3. Rukun-rukunislam
 4. Rukun-rukuniman
 5. HakAllah atas para hamba-Nya: Untuk apa Allah Ta’ala menciptakan kita?
 6. Apakahibadah itu?
 7. Bagaimanakita beribadah kepada Allah?
 8. Haruskahkita beribadah kepada Allah dengan rasa Khauf dan Raja’?
 9. Apayang dimaksud ihsan dalam ibadah?
 10. Berbagai macam tauhid dan Faidahnya:Mengapa Allah mengutus para rasul?
 11. Apayang dimaksud tauhid Rububiyyah?                                                 
 12. Apayang dimaksud tauhid uluuhiyyah
 13. Apayang dimaksud dengan tauhid asmaa’ was shifaat?
 14. DimanaAllah?
 15. ApakahAllah bersama kita?
 16. ApaFaidah Tauhid?
 17. Syarat-Syarat diterimanya amal:Apakah syarat-syarat agar amal perbuatan kita diterima?
 18. Syirik besar:Apakah dosa yang paling besar disisi Allah?
 19. Apakah syirik besar itu?
 20. Apakah syirik itu ada dikalangan umat islam saat ini?
 21. Apa hukum berdo’a kepada orang yang mati atau orang hidup yang tidak hadir?
 22. Apakah berdo’a termasuk suatu ibadah?
 23. Apakah orang yang mati bisa mendengar do’a?
 24. Berbagai macam syirik besar:Bolehkah kita mencari berkah dari orang yang sudah mati dan yang ghaib?
 25. Apakahdiperbolehkan memohon pertolongan kepada selain Allah?
 26. Bolehkahkita meminta pertolongan kepada orang yang hidup?
 27. Apakah diperbolehkan bernadzar kepada selain allah?
 28. Apakahdiperbolehkan menyembelih korban untuk selain Allah?
 29. Bolehkah kita thawaf (mengelilingi) kuburan untuk pendekatan diri?
 30. Apahukum mempelajari sihir?
 31. Bolehkah kita mempercayai pernyataan dari ‘arraafdan peramal untuk mengetahui yang ghaib?
 32. Apakah ada makhluk yang mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib?
 33. Apakah diperbolehkan memakai jimat…?
 34. Bolehkah kita memakai manic-manik, kerang, dan sejenisnya sebagai pelindung dari al-‘ain?
 35. Apa hukumnya beramal dengan aturan atau undang-undang yang bertentangan dengan islam?
 36. Apa yang harus kita katakan apabila syaian mengganggu dengan pertanyaan “siapa yangmenciptakan allah”?
 37. Apa saja bahaya yirik besar?
 38. Apakah amal orang yang berbuat syirik bermanfaat?
 39. Syirik kecil:Apakah syirik kecil itu?
 40. Bolehkah bersumpah dengan selain Allah?
 41. Tawassul dan meminta syafa’at:Dengan apa kita boleh bertawakal kepada Allah?
 42. Apakah do’a memerlukan perantara manusia?
 43. Bolehkah meminta kepada orang yang idup untuk mendo’akan kita?
 44. Apakah tugas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam?
 45. Dari siapa kita meminta syafa’at?
 46. Bolehkah kita meminta syafaat dari orang yang masih hidup?
 47. Bolekah kita memuji Rasulullah dengan pujian yaqng berlebihan?
 48. Jihad, Wala’, dan Hukum:Apa hukumnya jihad dijalan Allah?
 49. Apakah yang dimaksud walaa’?
 50. Bolehkah memberikan walaa’ kepada orang kafir?
 51. Siapakah wali itu?
 52. Beramal sesuai dengan alqur’an danassunnah: Mengapa Allah menurunkan Al qur’an?
 53. Apa hukum beramal yang sesuai dengan hadits shahih?
 54. Bisakah kita mencukupkan dengan al-Qur’an saja, tanpa hadits?
 55. Bolehkah kita mendahulukan pendapat yang lain atas firman Allah dan sabda rasul-Nyashallallahu alaihi wasallam?
 56. Apa yang harus kita lakukan jika terdapat perbedaan pendapat (dalam masalah agama)?
 57. Bagaimana cara kita menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya?
 58. Bolehkah kita meninggalkan ikhtiar (usaha) dan pasrah pada takdir?
 59. Sunnah dan Bid’ah:Adakah bid’ah hasanah?
 60. Apayang dimaksud bid’ah dalam urusan agama?
 61. Adakah sunnah hasanah?
 62. Kapan kaum muslimin akan mendapatkan pertolongan?
 63. Do’a –do’a mustajab :Do’a Nabi shallallahu alaihi wa sallam
 64. Do’a Nabi Yunus
 65. Do’a saat dilanda kesusahan
---Alhamdulillah---