Kajian Spesial (bagian 2): Amal Ibadah dalam Umrah

Ihram 
Pakailah pakaian ihram di miqat sambil mengucapkan, Labbaikallahumma ‘umratan.” Yang artinya 
“Aku penuhi panggilanMu ya Allah dengan Umrah”

Dan keraskan suaramu dengan membaca talbiyah, “Labbaikallahumma labbaik, Labbaika laa syariika laka labbaik, Innal hamda wan ni’mata  laka walmulk, Laa syariika lak.” yang artinya “Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, Aku datang memenuhi panggilan-Mu dan tiada sekutu bagi-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan hanya bagi-Mu, tiada sekutu bagi-Mu.”
Thawaf

Jika Anda sudah sampai di Makkah, pergilah ke Masjidil Haram dan lakukanlah thawaf ‘keliling ka’bah’ sebanyak tujuh kali dimulai dari Hajar Aswad sambil mengucapkan, “Bismillahi wallahu akbar” yang artinya “Dengan menyebut nama Allah, dan Allah Maha Besar”

Ciumlah Hajar Aswad jika dapat, kalau tidak dapat, maka berilah isyarat dengan jari-jari kananmu. Usaplah rukun (tiang) Yamani dengan tangan kananmu setiap kali kau dapat, tanpa mencium atau menunjuk dengan jari-jari tangan. Ucapkanlah antara dua rukun (Yamani dan Hajar Aswad) do’a berikut ini: “Rabbanaa aatinaa fid dun-yaa hasanah. Wa fil aakhirati hasanah. Wa qinaa ‘adzaaban naar.” “Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kamidari adzab neraka. “ (Al-Baqarah: 102)

Kemudian shalatlah dua rakaat di belakang maqam Ibrahim ‘tempat meletakkan kaki Ibrahim saat membangun Ka’bah’ dengan membaca surat al-Kafirun pada raka’at yang pertama, dan membaca surat al-Ikhlas pada raka’at kedua.

Sa’i
Naiklah ke Shafa. Menghadaplah ke kiblat sambil mengangkat tangan ke langit dan mengucapkan, Innash shafaa wal marwata min sya’aa-irillah , abda-u bimaa bada-allahu bihi” yang artinya “Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syi’ar-syi’ar Allah Aku memulai dengan sesuatu yang telah Allah mulai.”

Dan bertakbirlah tiga kali, tanpa memberi isyarat dengan jari-jari tangan, kemudian ucapkan kalimat berikut tiga kali, Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir, laa ilaaha illallah wahdahu an jaza wa’dah, wa shadaqa ‘abdah , wa hazamal ahzaaba wahdah.” Yang artinya “Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagiNya kerajaan, bagiNya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, Dia telah memenuhi janjiNya, telah memenangkan hambaNya, dan telah  mengalahkan pasukan koalisi Sendirian.”

Ucapkanlah ini di Shafa dan Marwah kemudian berdo’alah. Berjalanlah dengan cepat antara Shafa dan Marwah antara dua garis hijau, kemudian lakukanlah sa’i sebanyak tujuh kali, berangkat dihitung sekali dan pulang dihitung sekali [dan akan berakhir di Marwah].

Tahallul
Cukurlah semua rambutmu atau potonglah sebagian. Bagi wanita cukup dipotong sedikit saja. Hal ini disebut tahallul.

#Amal Ibadah dalam Haji, Ihram, bermalam di Mina, wukuf di Arafah